Svendborg borgerlige skyttelaug Svendborg Borgerlige Skyttelaug  
 
 
Svendborg borgerlige skyttelaug
 
 
04topfoto.jpg
06-topfoto.jpg
07topfoto.jpg
02topfoto.jpg
10topfoto.jpg
08topfoto.jpg
03topfoto.jpg
05-topfoto.jpg
09topfoto.jpg
01topfoto.jpg
 
 
 
 

Generalforsamling 2012

 

Onsdag den 7. Marts 2012 kl. 18.15 i Svendborg Borgerlige Skyttelaug
 

Restaurant Svendborgsund, Havnepladsen 5, 5700 Svendborg. 

Formanden bød velkommen til de i alt 28 fremmødte medlemmer på Sundet.

Formanden startede med et minuts stilhed til minde for afdøde skydebror - vores æresmedlem Kaj "murer" Rasmussen.

Som dirigent blev Advokat Verner Sørensen valgt, der kunne meddele, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da datoen allerede stod i bladet for oktober 2011 og i bladet, der var udsendt i februar 2012.

Formand Jakob Thrane aflagde beretning for året, der var gået. Året 2011 var blevet udnævnt til et Skyttelaug Classic år, med aftenfest på Hotel Christiansminde og med efterårsfest på Bregninge Kro med traditionel Torsk a la Ærø. Tilslutningen kunne være bedre, men det er den generelle udvikling i tiden, at det er svært at trække folk til.

I bestyrelsen har der været en god debat og der har været plads til at komme med sine holdninger, hvilket er kommet til udtryk ved debatten om ny struktur i Skyttelauget.

Formanden kom ind på, at han på et tidspunkt gav udtryk for, at hvis andre havde lyst at prøve kræfter med formandsstolen, ville han ikke være limet til sædet. Dette var en opfordring til vor nuværende konge Lars Erik Nielsen. Lars Erik Nielsen takkede ja efter et par dages betænkningstid. Jakob Thrane bakkede hel- hjertet op for formandsskiftet og mente, at Lars Erik har de fornødne evner til at lede Skyttelauget ind i det næste århundrede i skyttelaugets historie. Formandens beretning blev godkendt med stort bifald.

Kasserer Svend Madsen fremlagde herefter årets regnskab og budget. Regnskab og budget findes særskilt her i bladet. Han opfordrede kraftigt til, at vi skulle have flere medlemmer, hvilket også er lagt ind i det nye budget for 2012. Regnskabet blev herefter godkendt.

Erik Potempa og kasserer Svend Madsen havde herefter et indlæg om den nye strukturplan i Skyttelauget. Der blev gennemgået de 6 udvalg, som fremadrettet skal give Skyttelauget et løft. Strukturplanen fremgår andetsteds her i bladet.

Herefter gennemgik dirigent Verner Sørensen vedtægtsændringer i §5, stk.1 og § 6. Han gennemgik samtidig reglerne for afstemning. Ændringerne blev enstemmigt godkendt.

Kontingent, indskud og bøder uændret

Valg af bødemester : Mikkel Schmeltz og Kim Vermø

Valg af formand:

Lars Erik Nielsen bad om ordet. Lars Erik Nielsen var glad for at blive valgt til formand for Skyttelauget og gjorde klart, at der lå et stort stykke arbejde frem til 200 års jubilæet. Der er 2 akser, som der skulle arbejdes med – den indre akse: al fornyelse er til debat i bestyrelsen og den ydre akse bestående af presse, rådhus, fonde og omtale. I Skyttelauget har vi 3 fyrtårne, som vi skal arbejde med:

  1. 3. pinsedag + fornyelser i vort gamle laug.
  2. Vores aftens fest
  3. Jubilæum for 200 året.

Valg til bestyrelse : Svend Madsen, Michael Mortensen, Poul Erik Andersen

Nye i bestyrelsen : Ove Christiansen for 2 år og Erik Potempa for 1 år

Suppleanter blev : Morten Boye og Lars Thomsen

Valg af 2 revisorer : P.H. Pedersen og Kim Galsgaard

og 2 suppleanter : Bjarne Kristensen og Mogens Nielsen

Fanebærer : Ove Christiansen

Billedarkivar : Lars Thomsen

Valg af 2 måltagere : Formanden og Skydelederen

og 5 skivekontrollør: Carl Victor Hansen, Erik Potempa, Ove Christiansen, Michael Mortensen og Per Ingemann

Skydeleder Lars Jakobsen aflagde beretning om foretagne skydninger og henviste til bladet og vores hjemmeside. Skydelister forefindes hos skydelederen. Skydelederen orienterede om skudfordelingen inden kortene blev delt rundt.

Under eventuelt takkede vor nye formand Lars Erik Nielsen, Jakob Thrane for hans store arbejde i bestyrelsen og gav Jakob Thrane en flaske fra det skotske højland til de stille stunder. Dette skete under stort bifald fra skytterne.

Derudover fremkom der en del forslag og livlig debat fra de fremmødte. Alle forslag og ideer vil blive vendt i bestyrelsen.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden inden han bød velbekomme til spisningen.

Dirigenten var i godt humør og bød på en omgang øl til spisningen.

Menuen var stegt flæsk og persillesovs i store mængder. Alle fik, hvad de kunne spise.

Restauratør Ole Krosteig var også et godt humør og gav skytterne en snaps til maden til stor glæde i forsamlingen.

Svendborg, den 12. marts 2012

Referent:

Erik Potempa

 

 
Seneste nyt

Indmeldelse i Svendborg Borgerlige Skyttelaug

klik her

 

Tilmeld dig til betalingsservice

klik her

 

23. juni 2017

Sct. Hans i skyttehuset

Igen i år var tilslutningen stor til dette nye tiltag i Skyttelauget.


13. oktober 2016

Skyttelaugets første flag

Lidt foto fra arkivet


12. maj 2016

Skyttelaugets fane konserveres

 
 
  Svendborg Borgelige Skyttelaug- 2012 - SBS ©